CEO, doanh nhân, kỹ sư và sinh viên đều vận dụng Jazz IT up, thế còn bạn ?Coaching cho phép bạn :

  • Phát hiện tiềm năng của mình
  • Suy nghĩ một các khác
  • Dự đoán chính xác
  • Khám phá những chân trời khác
  • Đạt đến hiệu quả

Khi nào cần Coaching?Coaching tự tin  

Mục đích của Coaching là khám phá những chân trời của bạn và con đường để tăng trưởng.
Tại Jazz IT Up, bạn có một không gian phát biểu tụ do cho phép bạn thành thực với chính mình, với những người khác, với những giấc mơ và thất vọng của mình.
Với Jazz IT Up, bạn sẽ tiếp nhận khái niệm tăng trưởng một cách khác, hợp lý hơn, dễ tiếp cận hơn và dễ kế hoạch hơn.

Ba điểm chính của Jazz IT Up

Coaching của chúng tôi nhắm vào ba điểm chính :

  • Cá nhân, gia đình, cộng đồng: vùng thoải mái vs . giới hạn, FIT
  • Danh tiếng, công ty, lĩnh vực: thương hiệu, phân biệt
  • Chuyển đổi tâm thần trong một tập thể và trong xã hội: đóng góp của kỹ thuật thông tin, quốc tế